Se-meg.no – en tjeneste i regi av Midt-Telemark kommune.

Om Se-meg modellen

Se-meg modellen er en samhandlingsmodell og er utviklet for å synliggjøre hvor viktig det er at alle barn og unge har noen som ser de og kan hjelpe de om de har det vanskelig. Det kan være en venn, forelder, nabo, personale i barnehagen eller skolen, treneren, helsesykepleier eller annet hjelpepersonell.

Gjennom samhandlingsmodellen skal oppvekst, helse og andre hjelpetjenester bli enda bedre på å samarbeide og støtte barn og ungdom og deres foresatte.

Modellen hjelper oss i arbeidet med å

 • Utvikle verktøyene vi har for å bli oppmerksomme på og følge opp barn og familier som her behov for hjelp.
 • Øke kunnskapen til ansatte i Midt-Telemark kommune i arbeidet med utsatte barn og familier.
 • Styrke det tverrfaglige samarbeidet på tvers av tjenester og nivå.

Kommunenivå

På kommunenivå finer du overordnede føringer for kommunens arbeid med barn og unge slik som kommunale planer, nasjonale føringer, oversikt over prosjekter, samarbeidsavtaler, internkontroll og medvirkning.

Statelige føringer

Det finnes en rekke lover, forskrifter og nasjonale retningslinjer som regulerer og som legger føringer for Midt-Telemark kommune sitt tjenestetilbud for barn og unge. Under følger en oversikt over de viktigste:

Barnekonvensjonen

Lover
Forskrifter
Rundskriv
Nasjonale retningslinjer og veiledere
Kunnskapsrapporter, stortingsmeldinger og strategier
NOUer og proposisjoner
Bufdirs tjenestekataloger

Bufdirs tjenestekataloger gir en enkel og samlet oversikt over Bufetat og kommunenes tjenestetilbud til utsatte barn, ungdom og familier. Tjenestekatalogene tydeliggjør tjenestetilbudet som helhet, forventningene til tjenestene, og ansvarsforhold mellom Bufetat, kommunene og samarbeidsparter. 

Internkontroll, tilsyn og Stafettlogg

Internkontroll skal sørge for at vedtatte prosedyrer blir fulgt og at de pålagte og planlagte oppgavene i kommunen blir gjennomført. Med andre ord: Vi sikrer at kommunen har riktig praksis. 

Compilo

I Midt-Telemark kommune benytter vi Compilo som kvalitets- og avvikssystem. Dette er en helhetlig løsning for kvalitetssystem og internkontroll. Ansatte i Midt-Telemark kommune finner i dette systemet alle lover, rutiner, reglement, håndbøker, skjema, prosedyrer og planer knyttet til arbeidet i kommunen. 

Compilo er også kommunens avvikssystem. Avvik som blir meldt her, er grunnlag for kvalitetsforbedringer innenfor kommunens tjenester, HMS-arbeid og andre forhold innenfor organisasjonen. 

Stafettlogg 

For å sikre langsiktig og dokumentert oppfølging innen tverrfaglig samhandling på individnivå, i tillegg til god brukermedvirkning på individnivå, skal Midt-Telemark kommune etter hvert i gang med å ta i bruk stafettlogg. Stafettloggen er en del av kommunens satsing rundt prosjekt Se-Meg og Se-Meg veileder. Stafettloggen skal dokumentere og kvalitetssikre hvordan tjenestene følger opp barn og unge som det er knyttet en undring eller bekymring til. Les mer om Se-Meg veilederen her.  

Tilsyn og forvaltningsrevisjon

Tilsyn fra statlige instanser som f.eks. Statsforvalteren i Telemark og Arbeidstilsynet sikrer riktig praksis på oppvekstfeltet i Midt-Telemark kommune. Tilsyn betyr at en offentlig instans undersøker om kommunens praksis er i tråd med lover og regelverk og at innbyggerne får de tjenestene som de har krav på.

Forvaltningsrevisjon er en systematisk vurdering av hvordan kommunens administrasjon utfører sine oppgaver opp mot kommunens vedtak og gjeldende lovverk. I en forvaltningsrevisjon kan en f.eks. vurdere om ressursbruken samsvarer med politiske vedtak, om ressursbruken er effektiv og om regelverk blir fulgt. Forvaltningsrevisjon gjennomføres av revisor etter bestilling fra kommunes kontrollutvalg på vegne av kommunestyret. Les mer om kontrollutvalget her.

Brukermedvirkning

Medvirkning handler om at brukere skal ha innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukere har rett til medvirkning, og tjenestene har plikt til å involvere brukerne. Medvirkning er en lovfestet rettighet, og er dermed ikke noe tjenesteapparatet kan velge å forholde seg til eller ikke.

Vi har ulik medvirkning på de ulike nivåene i samhandlingsmodellen.

På øverste nivå i samhandlingsmodellen handler medvirkning først og fremst om politisk medvirkning. I Midt-Telemark kommune kan innbyggerne medvirke i forholdt til temaet barn og unge gjennom deltakelse i: 

 • Kommunestyret
 • Formannskap
 • Kontrollutvalg
 • Administrasjonsutvalg 
 • Klageorgan
 • Utvalg for oppvekst og kultur
 • Utvalg for helse og velferd
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 • Ungdomsrådet
 • Eldrerådet

Se mer informasjon om hvordan kommunen styres >>

Folkehelseoversikt
Se resultater fra Ungdataundersøkelsen 2021
Folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark

Høsten 2021 svarte 34 000 innbyggere i Vestfold og Telemark over 18 år på spørsmål om livskvalitet, søvn, psykiske helseplager, helsevaner, og tilgang til kulturtilbud og offentlig transport i nærmiljøet. I Midt-Telemark deltok 734 personer i undersøkelsen. Dette er første gang Telemark gjennomfører en fylkesundersøkelse om innbyggernes livskvalitet, helse og trivsel.

Evaluering

Rutiner for systematisk evaluering av kommunens tjenester står sentralt i prosjekt Se-meg. Det er viktig å evaluere tjenestene vi tilbyr for å sikre gode tjenester som tilbyr riktig hjelp til riktig tid. Under følger eksempler på evaluering på øverste kommunenivå:

 • Kommunen benytter et felles kvalitets- og avvikssystem (Compilo).
 • Evaluering skal være fast punkt på alle møter også på øverste administrative og politiske nivå. 
 • Evaluering skjer også gjennom budsjettarbeid og arbeid med årsrapport. 
 • Kommunen gjennomfører ulike brukerundersøkelser, blant annet folkehelseundersøkelse, UngData undersøkelsen, samt brukerundersøkelser i skole og barnehage. 
Prosjekter og satsningsområder barn og unge

Satsingsområder for barn og unge

På barnehage og skolefeltet deltar Midt-Telemark kommune i flere nasjonale satsinger som har som fellestrekk at de omhandler lokal kompetanseutvikling: Dekom står for desentralisert kompetanseutvikling og gjelder skolene, Rekomp står for regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage, mens Kompetanseløftet retter seg både mot ansatte i barnehage, skole og PP-tjenesten. 

Oppvekstreform

Barnevernsreformen som kommunene oppfordres til å se på som en oppvekstreform trådte i kraft 1.1.22. Reformen gir mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet, og er ment å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats i hele oppvekstsektoren. 

Se informasjon om oppvekstforum på bufdir.no

Ung Arena

Styrke psykisk helse og livskvalitet. Møteplass og samtaletilbud for ungdom mellom 13.20 år. Ung Arena tilbyr også familieveiledning gjennom familiehjelpa.

Se nettsiden til Ung arena

Om familiehjelpa

Det er viktig med trygge voksne for trygge barn. Derfor arbeides med å starte et tilbud som heter Familiehjelpa. Det er et lavterskel tilbud til foresatte med barn fra 0-20 år hvor de kan få råd og veiledning. Familiehjelpa er en tverrfaglig hjelpetjeneste, med psykolog, barnevernfaglig- og sosialfaglig kompetanse. Det trengs kompetanse både fra de som jobber med barn og unge, og med veiledning til foresatte.

Prosjektet ønsker å ta imot foresatte på en måte som støtter og styrker dem. Det er et mål å utvikle tilbudet i 2022. Det er allerede startet et veiledningstilbud til foresatte i Ung Arena, og dette kan bygges ut videre. Ung Arena er et tilbud til ungdom mellom 13-20 år, for å styrke deres psykisk helse og livskvalitet. Med familiehjelpa vil også mindre barn kunne få det bedre.

Sammen Mot

Et kompetanseprogram for ansatte i ulike tjenester og frivillige, om hvordan trygge voksne kan bidra til å forebygge og oppdage vold og overgrep rettet mot barn og unge. Programmet vil ha fokus på hvordan man snakke med barn, unge og familier, og om hvordan man kan oppdage barn og unge er utsatt for vold og overgrep, og hjelpe dem best mulig.

Se nettsiden til Sammen mot

Se-Meg

En digital samhandlingsmodell for bedre tverrfagelig innsats (BTI). Samhandlingsmodellen beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det er knyttet en uro til. Modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og foreldreinvolvering.

Modellen er bygget på handlingsveilederen “Barn som bekymrer”, som allerede er godt innarbeidet i kommunen.

Se nettsiden til Se-meg

Barn som utfordrer

Målet er at alle ansatte i skoler og barnehager i Midt-Telemark kommune skal være trygge i møte med barn som utfordrer. Prosjektet har ført til:

Liv og røre

Liv og røre er et universelt, helhetlig og helsefremmende program som har som mål å bidra til bedre helse, trivsel og inkludering som grunnlag for læring og livsmestring for alle barn og unge i Vestfold og Telemark.

Se informasjon om Liv og røre

Prosjekt for inkludering i Midt-Telemark kommune

Prosjektet skal kartlegge hvordan ulike aktører i kommunen arbeider med inkludering blant barn og unge, og dermed motvirker mobbing, utenforskap, fattigdom, diskriminering og vold/overgrep. Gjennom læringsbesøk vil vi samle erfaringer og bruke det politisk for å forbedre det vi har av planverk og føringer. På administrativ side kan det arbeides med å overføre nyttig lærdom til andre enheter i kommunen.

Se mer om prosjekt for inkludering i Midt-Telemark kommune

Trafikksikker kommune

I samarbeid med fylkeskommunene har Trygg Trafikk utarbeidet kriterier for godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Se mer om trafikksikker kommune

Tjenestenivå

På tjenestenivå finner du blant annet oversikt over Midt-Telemark kommune sine hjelpetjenester og tiltaksoversikt for barn og unge og tverrfalige samarbeidsarenaer.

Det er viktig at enhetene og de forskjellige tjenestenivåene i kommunen samhandler og deler informasjon og kunnskap til det beste for barn, unge og familier som det er knytt en uro og er bekymring til. Målet med å samhandle er å gi et godt tilbud og støtte, på et tidlig tidspunkt og på lavest mulig nivå. 

Og at den eller de det gjelder foreldre, barn og unge på et tidlig tidspunkt involveres og får anledning til å bidra ifht hva som er viktig for han eller hun. Like fullt er det viktig at det på tjenestenivå og via leder følges opp at ansatte har fokus på at det jobbes mot definerte mål og at evaluering av disse følges opp. 

Oversikt over hjelpetjenester og tiltak for barn, unge og familier
Tverrfaglige samhandlingsarenaer

Det er flere tverrfaglige samhandlingsarenaer på tjenestenivå i Midt-Telemark kommune. Dette dreier seg om tverrfaglige møteplasser mellom de ulike tjenestene som kommunen tilbyr. Det jobbes fortsatt med å få full oversikt over aktuelle samhandlingsarenaer på dette nivået.  Per dags dato ser listen over samhandlingsarenaer mellom tjenestene slik ut:

Ressursgruppa for barn og unge

Møte: Tverrfaglige møter 

Deltakere: Ansatte fra alle tjenester som jobber med barn og unge i Midt-Telemark kommune

Møtefrekvens: 4 ganger i året

Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Møte: Tverrfaglige møter 

Deltakere: Politi, barnevern, PPT, skole og SLT-kordinator

Møtefrekvens: 4 ganger i året

Konsultasjonsteam for barn og unge

Møte: Tverrfaglige møter med

Deltakere: Helsesøster (ansvarlig), lege, PPT-rådgiver, BV, psykisk helsearbeid, BUP.

Møtefrekvens: 4 ganger i året

HOP-møter

Møte: Tverrfaglige møter 

Deltakere: Politi, barnevern, PPT, skole og SLT-kordinator

Møtefrekvens: 4 ganger i året

Sektormøte oppvekst

Møte: Tverrfaglig møter

Deltakere: Skole, barnehage, PPT, BVT, SKI

Møtefrekvens: 1 gang per måned

Politiråd

Møte: Tverrfaglige møte

Deltakere:

 • Ordfører og kommunedirektør
 • NAV-leder
 • SLT-koordinator
 • Seksjonssjef Midt/Vest politidistrikt?
 • Ledere av utvalgene (helse- og omsorg, oppvekst og samfunnsutvikling)
 • Opposisjonsleder?
 • Leder i ungdomsrådet

Møtefrekvens: 4 ganger i året

Diverse samarbeidsmøter mellom tjenestene

Møte: Tverrfaglige møter med Nav og barnevern, PPT og skoler, PPT og barnehager, barnevern og barnehager, helsesykepleier og skoler, miljøteam skole, PPT og helsesykepleier

Deltakere: Ansatte og/eller leder fra de ulike tjenestene

Møtefrekvens: Jevnlig

Rutiner og verktøy som sikrer samhandling mellom tjenestene

Se-meg veilederen

Se-meg veilederen skal være kommunes viktigste rutine og verktøy i arbeidet med barn og unge som det er knyttet en uro eller bekymring til. Veilederen viser ansatte hvordan de skal gå frem med sin uro eller bekymring, hvordan de skal gå fra bekymring til handling og hvordan de ulike tjenestene skal samhandle og koordinere hjelpen som gis til den enkelte familie og barn. 

Medvirkning

Medvirkning på tjenestenivå handler om at barn og unge skal få muligheten til å være med på å medvirke i utformingen av tjenestetilbudet i kommunen rettet mot dem.

I Midt-Telemark kommune gjøres dette for eksempel gjennom Ungdomsrådet, elevrådene ved skoler, elevundersøkelsen og ungdataundersøkelsen. Foreldre og foresatte har mulighet til å påvirke gjennom FAU og SU ved skolene og gjennom deltakelse i samarbeidsutvalgene i barnehagene. 

Evaluering

Rutiner for systematisk evaluering av kommunens tjenester står sentralt prosjekt Se-meg. Det er viktig å evaluere tjenestene vi tilbyr for å sikre gode tjenester som tilbyr riktig hjelp til riktig tid. Under følger eksempler på evaluering på tjenestenivå:

 • Alle virksomhetene benytter et felles kvalitets- og avvikssystem (Compilo).
 • Evaluering av kommunens tjenester er tema på personal- og foreldremøter.
 • Kommunen gjennomfører ulike brukerundersøkelser, blant annet en innbyggerundersøkelse som har som mål å bedre kvaliteten på tjenestene som gis.
 • Evaluering skjer gjennom de enkelte virksomhetenes kompetanseplaner
 • Evaluering skjer også gjennom budsjettarbeid og arbeid med årsrapport.

Individnivå

På individnivå skal Se-meg veilederen være kommunes viktigste rutine og verktøy i arbeidet med barn og unge som det er knyttet en uro eller bekymring til.

Se-meg veilederen er utarbeidet blant annet for å trygge alle på hvordan man kan bidra til at barn og unge opplever en god og trygg oppvekst. Det gjelder  enten du er barn eller ungdom, forelder, utvidet familie, venn, nabo, trener eller leder lag og forening eller ansatt og på den måten i kontakt med barn og unge bosatt i Midt-Telemark kommune. 

Se-meg veilederen

Se-Meg veilederen er utarbeidet blant annet for å trygge alle på hvordan man kan bidra til at barn og unge opplever en god og trygg oppvekst. Det gjelder  enten du er barn eller ungdom, forelder, utvidet familie, venn, nabo, trener eller leder lag og forening eller ansatt og på den måten i kontakt med barn og unge bosatt i Midt-Telemark kommune.

Se Se-meg veilederen

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning på individnivå innebærer at tilbudet til barnet og familien tilpasses ut fra deres behov. Barnet og familien deltar aktivt i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.

Se-meg veilederen er videre basert på at foreldre/foresatte i utgangspunktet alltid skal være en del av løsningen på et problem. Det blir derfor lagt stor vekt på at de kommunale tjenestene skal samhandle med foreldrene gjennom hjelpeprosessen, og at foreldrene skal involveres på et tidlig tidspunkt etter at bekymringen for barnet/ungdommen har oppstått. Foreldreinvolvering innebærer også at foreldre på eget initiativ kan involvere kommunale tjenester dersom de er bekymret for egne eller andres barn.

I tillegg står det sentralt å involvere barnet selv. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som vedkommer det, og at barnets meninger skal vektlegges, jf. barnekonvensjonens artikkel 12. 

Hva er Se-meg veilederen?

Se-meg veilederen, er en handlingsveileder som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier som det er knyttet en bekymring til. Se-meg veilederen skal vise veien fra bekymring til handling og fungere som et verktøy for ansatte som arbeider med barn og unge. Veilederen skal også  bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og brukermedvirkning. 

Stafettlogg og stafettholder

Et viktig mål i Se-meg veilederen er å sikre kontinuitet i oppfølgingen. Stafettlogg og stafettholder er sentrale verktøy for å sikre helhetlig og koordinert oppfølging av gravide/barn/ungdom som det knyttes undring eller bekymring til. 

Stafettlogg

Stafettloggen er en loggbok for barn/ungdom, der informasjon om alle iverksatte hjelpetiltak og involverte personer er samlet på ett sted.

Loggen gir en oversikt over:
 • alle avtaler som er inngått
 • hvilke offentlige tjenester som er involverte i hjelpetiltakene, og hvilke oppgaver de har
 • hvilke fagpersoner som er involverte i hjelpetiltakene, og hvilke oppgaver de har
PS: Elektronisk stafettlogg er per nå ikke innført i kommunen og de forskjellige tjenestene vil derfor benytte seg av sine egne rutiner og systemer for å dokumentere loggen rundt hvert enkelt barn og familie.
Stafettholder

Stafettholderen er den ansatte som er nærmest barnet/ungdommen og er den som til enhver tid har koordineringsansvar for å følge opp barnet/ungdommen/familien. Stafettholderen har også ansvar for å dokumentere arbeidet. Eksempler på aktuelle stafettholdere: kontaktlærer, pedagogisk leder i barnehagen, helsesykepleier, kontaktperson i barneverntjenesten og lignende.

Evaluering; en del av Se-meg veilederen
Se-meg veilederen sikrer man god evaluering på individnivå

Et svært viktig trinn på hvert nivå i Se-meg veilederen er å evaluere tiltakene og hjelpen som gis. Her viser vi til trinn 4 og 5 på nivå 1, nivå 2 og nivå 3 i Se-meg veilederen.

Se se-meg veilederen

Etter at aktuelle tiltak er prøvd ut skal det kalles inn til et eget evalueringsmøte der alle involverte parter drøfter i hvilke grad tiltakene har ført til at barnets situasjon har endret seg. I denne evalueringen er det også viktig å få med barnets opplevelse av endring. På bakgrunn av evalueringen tas det en beslutning om den videre oppfølgingen:

 • skal tiltaket avsluttes? 
 • tiltaket har effekt, men man er fremdeles ikke i mål og arbeidet fortsetter?
 • kan det iverksettes andre tiltak?
 • tiltaket har ikke gitt ønsket effekt. Er det behov for hjelp fra andre tjenester?