Se-meg.no – en tjeneste i regi av Midt-Telemark kommune.

Oversikt over hjelpetjenester og tiltak

Her finner du oversikt over hjelpetjenester og tiltak som kan hjelpe barn, ungdommer og familier med forskjellige utfordringer.

Klikk på tjenestene for å få mer informasjon.

Helsestasjon 0-5 er rettet mot gravide, barn i alderen 0-5 år og foreldre. Helsestasjonens fokus er å forebygge sykdom og skader, fremme psykisk og fysisk helse, og gode sosiale og miljømessige forhold helse hos barn og unge.​ Helsestasjon er et gratis lavterskeltilbud der foreldre kan henvende seg med små eller store utfordringer. Du kan be om tolk via telefon dersom du har behov for det, vi kan også komme på hjemmebesøk. På helsestasjon 0-5 år møter du bl.a helsesykepleier, jordmor, lege, familieveileder og sekretær.

Helsestasjonens tjenestetilbud til barn 0-5 år og deres foreldre

Vi gir tilbud om vaksine, helseundersøkelser, informasjon om hvordan forebygge sykdom og skader, samt støtte til mestring og positiv utvikling.

 • Helsesundersøkelser og rådgivning
 • Vaksinasjon iht barnevaksinasjonsprogrammet
 • Hjemmebesøk
 • Informasjon og veiledning, individuelt eller i gruppe
 • Tverrfaglig samarbeid om habilitering av barn med nedsatt funksjonsevne
 • Forebyggende psykososialt arbeid
 • Foreldreveiledning

Har dere ønsker/behov utenom disse konsultasjonene, er dere velkomne til å ta kontakt med helsestasjonen.

Dersom du har flyttet til kommunen, vennligst ta kontakt for registrering og evt. avtale på helsestasjonen.

Se mer om helsestasjon for barn 0-5 år >

Tlf: 35 05 93 50

Hva gjør skolehelsetjenesten?

Skolehelsetjenesten skal bidra til å forebygge sykdom og skade, fremme psykisk og fysisk helse, og gode sosiale og miljømessige forhold blant elevene. Om du har behov for oppfølging fra andre enn helsestasjon, har helsestasjon tett samarbeid med andre fagområder. Det kan f.eks være fastlege, fysioterapeut, tannlege, barnevern, pedagogisk-prykologisk tjeneste (PPT).

Hva kan vi hjelpe deg med?

 • Trefftid hos helsesykepleir på alle skoler i kommunen
 • Helseundersøkelse og rådgivning
 • Samtaler individuelt eller i grupper
 • Helseopplysning og undervisning individuelt eller i grupper
 • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra
 • Folkehelseinstituttet
 • Arbeide for gode sosiale forhold blant elever og et godt arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid rundt deg og din familien
 • Hjemmebesøk og oppsøkende virksomhet
 • Psykisk helsearbeid
 • Foreldreveiledning

Tverrfaglig samarbeid

Vi legger vekt på forebyggende helsearbeid, og samarbeider tverrfaglig ved behov med barnehage, skole, fastlege, fysioterapeut, PPT og andre fagområder. Helsesykepleier kan også komme på hjemmebesøk, og du kan be om tolk via telefon dersom du har behov for det.

Se mer om skolehelsetjenesten >

Tlf: 35 05 93 50

HFU er et gratis tilbud for gutter og jenter mellom 13 og 23 år. På HFU kan du få råd og veiledning for både små og store problemer, og en voksen å snakke med om hvordan du har det. HFU er et tillegg til skolehelsetjenesten (ikke en erstatning), og vi samarbeider tett med hverandre. 

Åpningstider og adresse

På HFU møter du helsesykepleier, jordmor og lege. Vi holder til i Lektorvegen 12, 3800 Bø (lokalene til Bø helsestasjon).

 • Åpent for drop-in på HFU mandager fra 15.00-17.00.
 • Legen er på HFU fra 15.00-16.00.
 • Helsesykepleier/jordmor holder åpent frem til 17.00.

​Alle som jobber på helsestasjon har taushetsplikt

Er det noe du lurer på eller vil prate om? Vi som jobber på helsestasjon og HFU er vant til å prate om det meste. Vi har kunnskap om seksuell helse, prevensjon og kjønnssykdommer, og god erfaring med å prate om ting som kan være vanskelig og utfordrende i livet.

Ikke nøl – kom innom om du har problemer!

Vi hjelper deg bl.a med

 • Mestring av ungdomstiden
 • Kosthold og problemer med mat
 • Vennskap, relasjoner og utfordringer i hjemmet
 • Seksualitet og samliv
 • Prevensjon
 • Tester for kjønnssykdommer og graviditet
 • HPV-vaksine
 • Rusproblemer
 • Overgrep og vold

Se mer om helsestasjon for ungdom >

Tlf: 35 05 93 50

Om Ung Arena

Ung Arena er et tilbud til ungdom mellom 13-20 år, for å styrke deres psykisk helse og livskvalitet, både en møteplass og et samtaletilbud. Ungdom og voksne kan ta henvende seg direkte, se kontaktinfo under.

Det er viktig med trygge voksne for trygge barn. Ung Arena har et lavterskel tilbud til foresatte med barn fra 6-20 år hvor de kan få råd og veiledning.

Ung Arena er en tverrfaglig hjelpetjeneste, med psykolog, barnevernfaglig- og sosialfaglig kompetanse. Det trengs kompetanse både fra de som jobber med barn og unge, og med veiledning til foresatte.

Les mer om UngArena sine tilbud og tjenester HER >

Kontakt

Dersom du har spørsmål om Ung Arena, så kan du ta kontakt med Trond, Brita eller Anne Marie.

Trond Garborg, leder

Mobil: 992 06 742
E-post trond.garborg@mt.kommune.no

Brita Rønningen Iversen, psykolog/fagansvarlig

Mobil: 917 19 190
E-post: briv2212@mt.kommune.no

Anne Marie Kaasa, psykolog

Mobil: 468 93 40
E-post: anka1804@mt.kommune.no

​”Før små utfordringer blir til store vansker”

Familieveileder er et gratis lavterskeltilbud for alle familier, og er en del av helsestasjonens tilbud. Familieveileder ønsker å gi barnefamilier tidlig hjelp, slik at små problemer ikke utvikler seg til store vansker. Målet er å støtte familen i de endringer de selv ønsker. Familieveileder og alle andre på helsestasjonen har taushetsplikt.

Hvem kan få hjelp av familieveileder?

Tjenesten er ment for alle barnefamilier med behov, men familier med barn i alder 0-6 år prioriteres.

Familieveileder i Midt-Telemark kommuneer John Gramstad på Bø helsestasjon.

Hvordan kan din familie få hjelp?

Foreldre kan ta kontakt direkte med familieveileder og helsestasjon, en lærer på skolen eller ansatte i barnehagen. Første samtale med familieveileder brukes normalt til en kartlegging av familiens behov, det legges også en plan for videre samarbeid.

Hva kan familieveilederen hjelpe deg og din familie med?

Tjenesten er i hovedsak forebyggende og foreldrestøttende arbeid som blir avtalt i samarbeid med familien og eventuelt andre i hjelpeapparatet. Sammen med familien i hjemmet, eller gjennom samtaler på helsestasjon, prøver vi sammen å finne løsninger på de utfordringer som familien har.

Eksempel på temaer:
 • Råd og veiledning knytta til barnets behov, utvikling og adferd
 • Foreldresamarbeid i barneoppdragelsen
 • Innarbeiding av daglige rutiner
 • Samlivsbrudd – holde fokus på barnet
 • Samarbeid, konflikthåndtering og grensesetting
 • Veiledning og støtte til familier som har barn med særskilte behov
 • Individuelle samtaler med barn etter avtale med foreldre
 • Vise veien videre i hjelpeapparatet ved behov
 • Målet er å støtte familien i de endringer de selv ønsker.

Familieveileder og alle andre på helsestasjonen har taushetsplikt

Se mer om Familieveileder >

Tlf familieveileder: 901 60 973

SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. SLT modellen organiseres gjennom tre nivåer, det styrende nivå, det koordinerende nivå og det utførende nivået. SLT sikrer at de ressurser som allerede finnes i kommunen og politiet blir mer samkjørte og målrettet. Kriminalitets forebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere.

Målet er å forebygge kriminalitet og andre problemer som kan koste enkelt personer og samfunnet dyrt. Det krever at man analyserer hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkrete tiltak rettet mot årsaken til problemet.

Innsatsen må være mangfoldig og rettes mot både sosiale miljøer, enkeltpersoner og fysiske omgivelser. Å sikre gode og stimulerende oppvekstsvilkår for barn og unge og sørge for tidlig hjelp og støtte vil kunne bidra til mindre problematferd, rusbruk og kriminalitet.

SLT – koordinatorens roller og oppgaver

 • Skal sørge for at kommunens forebyggende resurser blir samordnet og mest mulig effektivt.
 • Identifisere problemområder
 • Initiere tiltak
 • Produsere kunnskap

Kontakt SLT – koordinatoren dersom du

 • Er usikker på hvordan du skal gå frem for å sikre barnet/ungdommen den hjelpen det trenger, om barnet/ungdommen har eller står i fare for å utvikle kriminell atferd
 • Trenger råd veiledning for hva du kan gjøre og hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av kriminalitet.
 • Har behov for bistand fordi samarbeidet mellom dere som foresatte og annen instans som barnet /ungdommen er tilknyttet ikke fungerer tilfredsstillende.

SLT- og oppvekstkoordinator i Midt-Telemark  kommune

Trond Garborg
Mobil: 992 06 742
E-post: trond.garborg@mt.kommune.no

Tjenestekontoret har ansvar for saksbehandling av de fleste tjenestene innenfor helse, velferd og omsorg. Det er til oss søknadene sendes, det er vi som kartlegger hjelpebehovet og som til slutt fatter vedtak på om du får/ikke får tjenesten du søker på.

Les mer om hva du kan søke av pleie- og omsorgstjenester her >

Mail: tjenestekontoret@mt.kommune.no

Tlf: 409 14 131

Om senter for kvalifisering og inkludering
Midt-Telemark har som mål å være en mangfoldig kommune, hvor alle kan delta i fellesskapet, og alle har like muligheter. Derfor jobber vi systematisk med å integrere flyktninger i vårt lokalsamfunn.

Senter for kvalifisering og inkludering (SKI), er organisert under området oppvekst. SKI jobber i hovedsak med undervisning og integrering av nyankomne flyktninger. SKI består av to avdelinger, avdeling integrering (med team intro og team miljø), og avdeling læringssenter (med team norsk og team grunnskole).

Hva arbeider vi med på Senter for kvalifisering og integrering?

Vi bosetter og følger opp flyktninger
Hvert år bestemmer politikerne i Midt-Telemark kommune hvor mange flyktninger kommunen skal ta imot, etter forespørsel fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I Midt-Telemark kommune bosetter vi flyktninger fra asylmottak, og overføringsflyktninger som kommer direkte fra leirer i utlandet, og personer som blir familiegjenforent med disse.

Introduksjonsprogrammet
De med rett til et introduksjonsprogram får tildelt en programveileder. Introduksjonsprogrammet inneholder norskopplæring, praksis og kunnskap om norske samfunn og arbeidsliv.

Integreringsloven

Les mer om introduksjonsprogrammet på Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) sine nettsider

Obligatoriske elementer i introduksjonsprogrammet

Livsmestring – strategier for å bo i Norge
Foreldreveiledning – hvordan være forelder i Norge
Prosjekt frihet – forebygging mot mobbing og negativ sosial kontroll
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og flyktninger
Arbeid- og språkpraksis


Vi skaffer midlertidig bolig og tilgang til andre tjenester
Nye flyktninger i kommunen får tildelt midlertidig bolig, og blir satt i kontakt med blant annet fastlege, helsestasjon og politi. Vi sørger også for at de blir kjent med kommunen og tjenestene vi tilbyr, og at de som har barn får informasjon og oppfølging om skole og barnehage.


Vi tilbyr voksenopplæring på grunnskolenivå
Vi har et opplæringstilbud til voksne innvandrere og flyktninger, og voksne som trenger grunnskoleutdanning. Voksne som ikke får tilfredsstillende utbytte av ordinær undervisning, har rett på spesialundervisning.


Det er viktig å bli inkludert i nærmiljøet
Et sosialt nettverk er viktig for trivsel og integrering. Vi legger til rette for at nyankomne flyktninger får muligheten til å treffe andre innbyggere, og introduserer dem blant annet til frivillige tjenester, og steder hvor de selv kan engasjere seg i nærmiljøet.

Les mer om SKI HER >

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid, samt å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstkår.

Er situasjonen akutt?

Ved akuttbehov utenom åpningstid kontakt barnevernvakta.For barn og unge finns også en egen alarmtelefon.

Barnevernvakta: 900 53 304
Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Hva gjør barneverntjenesten?

1. Råd, veiledning og hjelpetiltak

Barneverntjenestens skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien der barnet på grunn av forhold i hjemmet har særlig behov. Hjelpen kan gis i form av råd, veiledning og hjelpetiltak. Etter samtykke kan tiltak iverksatt før barnet har fylt 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 23 år.

Eksempler på råd og veiledning:
 • Vanskelige livssituasjoner i forbindelsen med oppdragelse av barn
 • Grensesettingsproblematikk
 • Atferdsproblemer
 • Rusproblem
 • Kriminalitet
 • Skoleskulk
Eksempler på forebyggende tiltak:
 • Støttekontakt
 • Rådgivning til foreldre
 • Familierådgivning
 • Hjelp til å delta i fritidsaktivitet i lag med andre barn og unge
 • Barnehage eller skolefritidsordning 

2. Griper inn i samråd med foreldre

Barneverntjenesten har også et ansvar for å gripe inn dersom tiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldrene formidle plass utenfor hjemmet. 


3. Plassering utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke

Når barnevernstjenesten finner at foreldre ikke er i stand til å ivareta barna/de unge sine behov for trygghet, stell og omsorg, kan omsorgen tas fra de for kortere eller lengre perioder.

Dersom et barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldrenes samtykke, må det treffes vedtak om dette i fylkesnemnda etter forslag fra kommunen.

Foreldre får egen advokat i slike saker, og dette er gratis. I slike saker er barn over 15 år part i sin egen sak og har således krav på egen advokat. I saker der foreldre skal ha omsorg, men barnet/den unge selv trenger behandling som foreldrene ikke kan gi alene, kan det blir aktuelt med opphold på institusjon for kortere eller lengre tid.

Se mer informasjon om barneverntjenesten >

Tlf: 35 95 71 50

Barnevernvakten er barneverntjenestenes akuttberedskap utenfor barnevernets kontortid.

Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Barnevernvaktene skal først og fremst sikre at barn og ungdom har det trygt. Alle tiltak barnevernvakten iverksetter, er hjemlet i lov om barneverntjenester.

Les mer om barneverntjenesten på bufdir.no

Åpningstider

Alle dager fra kl.15:30 – 08:00

Se mer om Barnevernsvakta på barnevernvakta.no >

Telefon:
90 05 33 04
116 111
02800

Åpningstider:
Barnevernvakta har aktiv vakt (er tilstede på kontoret):
Mandag – torsdag kl. 16:00 – 23:00
Fredag kl. 16:00 – 01:00
Lørdag kl. 08:00 – 01:00
Søndag 08:00 – 23:00
Beredskapsvakt utover disse tidene.

Midt-Telemark PPT er et interkommunalt kontor for Midt-Telemark og Nome kommune, og er en rådgivende tjeneste som skal legge til rette for barn, unge og voksne med særskilte behov. På vegne av Vestfold og Telemark fylkeskommune betjener vi elever og lærlinger i videregående opplæring. PPT samarbeider med foreldre, barnehager, skoler og voksenopplæringssentre for å tilrettelegge opplæringen etter den enkeltes forutsetninger og behov.

Hvordan få hjelp?

 • Foreldre, elever over 15 år, barnehager, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan søke råd hos PPT.
 • Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan også søke råd hos PPT.

Husk at en sak kan drøftes anonymt med PPT før det blir en formell sak og en henvisning. Som hovedregel er det barnets barnehage eller skole som sender henvisningsskjemaet til PPT. 

Forskjellige type utfordringer

Utfordringer kan være knyttet opp mot faglige og/ eller sosiale vansker. PPT behandler både enkeltsaker/elevsaker og systemsaker (hvis barnehagen eller skole opplever utfordringer i gruppa/klassen som helhet ved for eksempel mobbing. PPT skal også kartlegge, gi råd og utarbeide sakkyndig vurdering for de barn og elever som har behov for det.

PPT utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring.

Eksempler på utfordringer er:
 • Språk- og talevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Atferdsvansker
 • Syn- og hørselsvansker
 • Generelle lærevansker eller fagvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Nonverbale lærevansker
Kommuner og fylkeskommuner henter inn råd blant annet i disse sakene:
 • Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
 • Tidligere skolestart
 • Utsatt skolestart
 • Tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder
 • Spesialundervisning på skolen for voksne med behov for grunnskoleopplæring
 • Fritak fra opplæringsplikten
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen og i videregående opplæring
 • Punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og i videregående opplæring
 • Særskilt inntak til videregående skoler
 • Utvidet opplæringstid i videregående opplæring

Se mer om Midt-Telemark PPT >

Tlf: 35 95 71 80

Krisesenteret i Telemark er et lavterskeltilbud for barn, kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner. Du trenger ingen henvisning, det er et gratis botilbud og det er døgnåpent. I tillegg til å være et midlertidig bo-tilbud tilbyr vi også dagsamtaler.

Adresse: Skotfossvegen 39, 3720, Skien

Telefon: 35 50 38 00

Email: post@krisesenteretitelemark.no

Åpningstider: Døgnåpent

Les mer om krisesenteret her >

Senter mot incest og seksuelle overgrep (SMISO) er et støttesenter for menn, kvinner, gutter og jenter som har opplevd seksuelle overgrep, enten som barn eller voksen. Vi har også tilbud til pårørende og partnere til de som har vært utsatt for overgrep. Senteret driver forebyggende arbeid gjennom undervisning i barne- og ungdomsskoler, og det er etablert en kompetanseavdeling, som skal sørge for undervisning og veiledning til samarbeidende instanser.

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Telemark er en trosmessig og politisk nøytral stiftelse som drives med støtte fra kommuner i Telemark, fylkeskommunen, Helse sør-øst og statlige midler.

Vi er et lavterskeltilbud, som betyr at det ikke er nødvendig med henvisning fra andre instanser for å bruke oss. Det skal heller ikke være lang ventetid for å få timeavtale, og tilbudene er gratis.

Adresse: Holbergsgate 14, 3717 Skien (Vi holder til i 2. etasje)

E-post: post@smisotelemark.no (E-post bør ikke benyttes til sensitive opplysninger)

Telefon : 35 58 88 80

Åpningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 09.00-15.00. Onsdag 09.00-18.00

Les mer om SMISO Telemark her >

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid er inndelt i en ute-tjeneste som har personalbase på Napastaa, og en bo-tjeneste som har personalbase på Hågålia bofelleskap. Vi som jobber her er sykepleiere, psykiatrisk sykepleiere, ruskonsulenter, vernepleiere, miljøterapeuter, miljøarbeidere og annen høyskoleutdannet personell. Husk at vi har taushetsplikt.

Bo-tjenesten

Bo-tjenesten er lokalisert på Hågålia bofellesskap har 8 leiligheter som leies ut til mennesker som ønsker tettere oppfølging over en kortere eller lenger periode. Bofellesskapet har et fellesområde der beboerne kan komme innom for å slå av en prat med hverandre eller miljøarbeideren.

Ute-tjenesten

Utetjenesten kan tilby miljøtjenester og støttesamtaler. Miljøtjenester er tjenester som hjelper deg i å mestre hverdagen. Det kan være å følge deg til butikk, lege, NAV m.m. Støttesamtaler kan du få enten fra miljøarbeideren, psykiatrisk sykepleier eller annen høyskoleutdannet personell.

Hvilke tjenester kan vi tilby?
 • Korttids kognitiv terapi/behandlingssamtaler
 • Endring og motivasjonssamtaler med fokus på å finne fram egne ressurser/mestringsstrategier
 • Hjelp til å strukturere og mestre hverdagen
 • Bistand til å administrere egne medisiner
 • Hjelp til å koordinere nødvendige tiltak og tjenester, og bistand til å utarbeide en individuell plan og/eller kriseplan
 • Tilrettelegge for sosiale nettverk.
 • Støttekontakt
 • Boveiledning
 • Miljøarbeid

Les mer om tjeneste for psykisk helse og rus her >

Tlf: 35 05 95 40 mandag til fredag kl.09.00-15.00

Fastlegeordningen gir alle innbyggerne i Norge rett til å ha en allmennlege som sin fastlege.

Fastlegene har avtale med kommunen om å gi innbyggerne almennlegetjenester, både når det gjelder somatiske og psykiske problem. Det er fastlegen som skal kontaktest ved akutte tilstander som oppstår på dagtid. Dette fordi det er fastlegen som kjenner deg og dine helseproblemer best, og behandler derfor de vanlige akutte problemene best. Alle legekontorene har plikt til å sette av rimelig tid til akutte tilfeller.

Fastlegen er en allmennlege som har inngått avtale med kommunen om deltakelse i fastlegeordningen. Alle har rett til å være knyttet til en fast, navngitt allmennpraktiserende lege. Fastlegen skal være tilgjengelig for sine pasienter og skal prioritere disse foran personer som ikke står på legen sin liste. Du kan selv velge hvilken lege du vil ha som fastlege, men legen må ha ledig kapasitet og være med i fastlegeordningen.

Du kan velge fastlege i en annen kommune enn den du bor i.

Legekontor i Midt-Telemark kommune

 • Bø legesenter – tlf: 35 05 91 00
 • Gvarv legesenter – tlf 35 95 71 00

Les mer om fastlegeordningen i Midt-Telemark kommune her >

Tjenesten skal bidra til å fremme barn og unges mestring, deltagelse og selvstendighet. Tjenesten arbeider forebyggende og tverrfaglig, i nært samarbeid med barnet, foresatte og barnehage/skole. Fysio- og ergoterapitiltakene tilrettelegges på de ulike arenaer barnet/ungdommen befinner seg til daglig; hjem, barnehage/skole og nærmiljø.

Fysio og ergoterapi for barn og unge kan bistå med

 • Undersøkelse, observasjon og funksjonsutredning
 • Veiledning, informasjon og undervisning
 • Behandling og oppfølging av tiltak ut i fra en fysioterapifaglig vurdering
 • Gruppetilbud
 • Hjelpemiddelformidling og tilrettelegging i hjem, barnehage og skole.
 • Forebyggende arbeid: Tjenesten jobber i samarbeid med helsestasjon, skolehelsetjeneste, Ung Arena og Frisklivssentralen i Midt-Telemark og Nome.

Bassenggruppe

Tjenesten er ansvarlig for bassenggruppe for barn med spesielle behov i Gullbring. Heitehølen med 34 graders vann brukes som terapibasseng.

Tid: Mandag kl 13.30.
Kontaktperson: Stine Sjøberg Bentsen og Sølvi Guldbrandsen

Se mer om Fysio- og ergoterapi for barn og unge >

Tlf: 35 05 96 70

På NAV kontoret jobber ansatte fra arbeids- og velferdsetaten og Strand kommune sammen om å finne gode løsninger for brukerne. NAV har ansvaret for organisering og finansiering av arbeidsmarkedstiltak, trygdeytelser og sosialhjelp. Kommune og stat har fortsatt ansvar for sine tjenester selv om de leveres fra samme sted.

Kommunale oppgaver i NAV

Klikk på lenkene nedenfor for å få mer informasjon.

Se kontaktinfo til NAV Midt-Telemark >

Tlf: 55 55 33 33

Familievernkontoret er åpent og tilgjengelig for alle, og du kan ringe oss for å få råd og veiledning. Vi tilbyr også videokonsultasjon. Fysiske møter må avtales på forhånd per telefon.

Ikke skriv personlig eller sensitiv informasjon på e-post. Skriv telefonnummeret ditt, så ringer vi deg opp. 

Kontoret i Øvre Telemark dekker kommunane Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje, Seljord, Midt-Telemark, Notodden, Hjartdal og Tinn.

Kontoret er en del av stiftelsen Kirkens Familievern. Alle familievernkontor arbeider etter samme lover og regler. Du trenger ikke henvisning for å komme til oss. 

Gå til nettsiden til Kirkens familievern >

Kontakt 

Telefon: 35 06 88 50
Telefontider:08:30-15:00
Epost: familiekontoret.ovre.telemark@bufetat.no

Åpningstider

Hverdager 08:30-15:00

Se mer info om Familievernkontoret Øvre Telemark >

Tlf: 35 06 88 50

BUP Notodden er en av fire barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark, i kommunene Skien, Porsgrunn, Kragerø og Notodden. Opptaksområdet for BUP Notodden omfatter kommunene Notodden, Sauherad, Bø, Hjartdal, Seljord, Tokke, Vinje, Tinn, Kviteseid, Fyresdal og Nissedal kommune.

Poliklinikken gir tilbud til barn og unge opp til 18 år med psykiske vansker og deres familier, der hjelp fra helsestasjon, fastlege, PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) eller barnevern ikke er tilstrekkelig.

I BUP jobber flere ulike faggrupper sammen om å gi et bredt tilbud som er tilpasset den enkelte. Vi samarbeider tett med Seksjon for familiebehandling, Ungdomspsykiatrisk senter (UPS) og Seksjon for autismespekterforstyrrelser.

Se mer om BUP Notodden >

Tlf: 35 02 14 20

Konsultasjonsteamet er et tilbud til offentlige ansatte som er bekymret for om barn og unge kan være utsatt for vold, seksuelle overgrep, alvorlig omsorgssvikt eller der barn og unge utfører skadelig seksualisert atferd.

I konsultasjonsteam får du som rådsøker legge fram din problemstilling anonymt. Teamet vil drøfte problemstillingen og komme med faglige vurderinger og innspill, der hensikten er å øke rådsøker sin forståelse og gi råd om god og riktig håndtering av saken videre.

For mer informasjon om konsultasjonsteam statens barnehus i Sandefjord >

Tlf: 474 89 933

ATV Telemark har et familiemandat, som vil si at vi tilbyr behandling til voksne menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner, og deres utsatte for vold i nære relasjoner, både voksne og barn.

Behandlingstilbud

ATV Telemark er et tilbud for voksne som ønsker å slutte å bruke vold mot partner eller barn, og for voksne og barn som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner.

Hovedmålet med vår behandling er at volden skal slutte og at det skal opparbeides trygghet hos alle i familien, enten de bor sammen eller hver for seg. Tilbudet for utøvere og utsatte foregår poliklinisk, det vil si at du kommer til kontoret vårt for samtaler ca. en gang i uken.

Dersom din partner går i behandling vil du få tilbud om en informasjons-samtale der det blir gitt informasjon om ATVs behandling, samt annen viktig informasjon som kan være nyttig for deg i din situasjon. Ved ytterligere behov kan vi også tilby behandling, med fokus på reaksjoner på å leve med vold. Et eget tilbud kan gis til barna som har vært utsatte for familievold, ofte i form av familiesamtaler.

Vi kan også tilby gruppeterapi til voksne og barn.

ATV Telemark tilbyr også foreldreveiledning/kurs individuelt og i gruppe, samt parsamtaler.

Kontaktinfo

E-post: telemark@atv-stiftelsen.no
Telefon: 35 55 98 00
Telefontid: 09.00 – 15.00, man-fre
Besøksadresse: Storgata 118, 3921 Porsgrunn

Les mer om ATV Telemark her >

Barnehage
Les mer om hvordan kommunen organiserer barnehagetilbudet HER >

Skole
Les mer om hvordan kommunen organiserer skoletilbudet HER >