Se-meg.no – en tjeneste i regi av Midt-Telemark kommune.

Om prosjekt Se-meg

Prosjekt Se-meg er en digital samhandlingsmodell for bedre tverrfaglig samhandling og er bygd opp med utgangspunkt i Bedre Tverrfaglig Innsats-modellen (BTI-modellen). Samhandlingsmodellen beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot gravide, barn, unge og familier, som det er knyttet en uro til og kanskje er i behov av støtte. Modellen skal bidra til tidlig innsats, samordnede tjenester og foreldreinvolvering.

Se-meg veilederen er bygget på handlingsveilederen “Barn som bekymrer”, som allerede er godt innarbeidet i kommunen.

Tidling innsats

Tidlig innsats handler om å forebygge mer og å avdekke vansker tidligere, hos både barn, unge og familier som vi kjenner en uro for. Tidlig innsats kan både handle om å oppdage vansker i tidlig alder, og å oppdage vansker tidlig i en risikoutvikling. Det kan være forhold i hjemmet, egenskaper ved barnet/ ungdommen/ familien, eller miljøet i barnehagen/skolen eller på fritiden som skaper utfordringer. Hjemmet, helsestasjonen, barnehagen og skolen har derfor en sentral rolle både i å oppdage vansker og å følge dem opp. Hjelpetiltakene som blir iverksatt har fokus på å styrke beskyttende faktorer og redusere risikofaktorer rundt barnet/ungdommen/familien.

Samordnede tjenester

Samordnede tjenester handler om å bedre samarbeidet og ikke minst framdriften når kommunale basistjenester (f.eks. helsestasjon, skole, barnehage) og hjelpetjenester (f.eks. helsetjeneste, PPS, innsats og koordinering, barnevern, tjenester for ungdom) i fellesskap skal hjelpe barn/ungdom/familier gjennom vansker. Med en klar struktur bidrar BTI-modellen til styrket samhandling mellom tjenester, slik at de jobber målrettet, effektivt og helhetlig – og uten at det oppstår brudd i oppfølgingen.

Foreldreinvolvering

Foreldreinvolvering handler om at BTI-modellen er basert på at foreldre i utgangspunktet alltid skal være en del av løsningen på et problem. Det blir derfor lagt stor vekt på at de kommunale virksomhetene/tjenestene skal samhandle med foreldrene gjennom hjelpeprosessen, og at foreldrene skal involveres på et tidlig tidspunkt etter at uro for barnet/ungdommen har oppstått. Foreldreinvolvering innebærer også at foreldre på eget initiativ kan involvere kommunale virksomheter/tjenester dersom de er urolig for egne eller andres barn. Involveringen av foreldre har både en etisk og faglig begrunnelse. Den etiske dreier seg om å respektere det overordnede ansvaret foreldrene eller andre foresatte har for egne barn. Det faglige dreier seg om at foreldrene ofte er en avgjørende aktør, og hjemmet en viktig arena, i det forebyggende arbeidet med barn og unge.

Vansker knyttet til fysisk og psykisk skolemiljø (§ 9A) og barnehagemiljø (§41-43) saker

I arbeid med skole -og barnehagemiljøsaker er det ifølge Opplæringsloven og Barnehageloven skolen  og barnehagen som har ansvaret for aktiviteten og handlingsplanen som skal utarbeides til hjelp for barnet/ungdommen; dette i samarbeid med barnet og foresatte. Hjelpetjenestene vil være et supplement til skolens arbeid, men kan ikke overta ansvaret som skolen har.

Se-meg modellens viktige bestanddeler

Se-meg består av en grunnmodell med tilhørende handlingsveileder, verktøy og kompetansen til de ansatte. Grunnmodellen beskriver hvordan samhandlingen kan legges til rette på fire forskjellige nivåer, avhengig av omfanget på vanskene som skal løses og antallet aktører som skal involveres.

Grunnmodell som beskriver samhandling i fire nivåer

Grunnmodellen i BTI og Se-meg veilederen, beskriver hvordan samhandlingen kan legges til rette på fire forskjellige nivåer, avhengig av omfanget på vanskene som skal løses og tallet på aktører som skal involveres.

Nivå 0

Her avklarer vi om det er grunnlag for uro.

Nivå 1

Beskriver tiltak innenfor hver enkelt tjeneste.

Nivå 2

Beskriver et tverrfaglig samarbeid, mellom to eller flere tjenester.

Nivå 3

Beskriver et mer omfattende tverrfaglig samarbeid mellom flere tjenester. Hvor barnevern og / eller statlige eller regionale tjenester er inkludert.

Handlingsveileder som beskriver hvordan vi skal jobbe med konkrete saker

Handlingsveilederen (Se-meg veilederen) er selve oppskriften på hvordan vi skal gå fram i konkrete tilfeller der vi er har en uro for barn/ungdommer/familier. Veilederen beskriver strukturene og prosessene vi skal benytte oss av i arbeidet med barn og unge, både innenfor hver enkelt tjeneste og mellom tjenestene.

Verktøy som hjelper oss i det daglige arbeidet med saker

Verktøyene er de konkrete hjelpemidlene vi kan og bør benytte i det daglige arbeidet med barn og unge som gir oss en uro. Verktøyene inkluderer spesifikke metoder eller rutiner som støtter handlingene i Se-meg veilederen, helt fra fasen der vi oppdager og vurderer en uro og videre gjennom fasene med å avgjøre, iverksette og evaluere hjelpetiltak. Vi snakker her om alt fra konkrete tips og råd, til hvordan vi samtaler med barn og unge, til mal for hvordan man gjennomfører møter.

Kompetanse som gjør oss i stand til å bruke modellen og oppdage barn, unge og familier som har det vanskelig

En forutsetning for at vi kan bruke Se-meg veilederen, er at medarbeiderne i kommunen har kompetanse. Vi snakker da om to typer kompetanse:

  1. Kompetanse til å forstå og bruke samarbeidsstrukturene i Se-meg veilederen.
  2. Kompetanse til å utføre oppgavene som ligger innenfor de ulike prosessene i modellen.

Dette innebærer at vi må ha evner til å oppdage barn/unge/familier som gir oss en uro, til å samtale med barn/unge og foresatte, og vi må være i stand til å gjøre oss nytte av hjelpetiltak og andre hjelpetjenester der dette er nødvendig.