Se-meg.no – en tjeneste i regi av Midt-Telemark kommune.

Om bekymringer for barn og unge

Skroll deg nedover eller klikk på knappene nedenfor for å se mer informasjon om valgt tema lenger ned i artikelen. 

Hva kan en undring, uro eller bekymring være?

Mange av oss, enten vi er foreldre, naboer, venner eller kanskje vi jobber med barn og unge, kommer i løpet av livet opp i situasjoner der vi ser eller hører noe som får oss til å kjenne en uro eller bekymring for et barn eller en ungdom i nærmiljøet.

Kanskje har vi registrert slikt som at barnet/ungdommen

 • strever litt med lesing og skriving
 • mistrives på skolen eller i barnehagen
 • sliter med å få venner
 • vegrer seg for å spise
 • gjør seg dårlig forstått
 • har et spesielt usunt kosthold
 • mobber eller plager andre
 • mangler noen ferdigheter som en normalt kan forvente i en gitt alder (f.eks. svømme, sykle, kle seg)
 • eller kanskje vi ser og opplever signaler fra foreldrene som gjør oss urolige for evnen deres til å være foreldre? Det kan være at de:
 • i stor grad lar andre hente og levere i barnehagen
 • ikke overholder avtaler
 • ofte lukter alkohol
 • virker likegyldige til egen fremtoning
 • oppleves som spesielt usikre, irritable eller sårbare

Du er første skritt på veien mot en løsning

Som du ser, kan signalene som gjør oss urolige være høyst ulike, vage, diffuse og vanskelige å tyde.  Da er det lett å kjenne på egen usikkerhet: Har jeg observert rett? Kan jeg risikere å lage «en sak» ut av en bagatell? Bør jeg dele uroen min med andre?

Svaret på det siste spørsmålet er et rungende JA.

Som medmennesker skal vi bry oss og ta tak i denne bekymringen, og de av oss som er kommunalt ansatte plikter dessuten å gjøre det. Vi skal ikke avvente eller sette vår lit til at andre fanger opp de samme signalene som oss. Kanskje er det bare nettopp du som ser barnet/ungdommen!

Gode hjelpemidler

Se-meg veilederen inneholder både en oppskrift på hvordan vi skal gå fram for å avklare om det er grunnlag for bekymringen vi kjenner, samt en rekke konkrete verktøy. Både fremgangsmåten og de tilhørende verktøyene er primært tiltenkt bruk i kommunale tjenester, men også privatpersoner kan ha nytte av dem. For eksempel kan observasjonsskjema for barn og unge , Signal på manglende trivsel , Skala for uro: barn og unge og Skala for uro: foreldre, hjelpe deg med å sette ord på og definere bekymringen du opplever. Å kjenne på bekymring er videre ikke det samme som si at vi må sende bekymringsmelding til barnevernet. Se-meg veilederen hjelper oss å komme inn tidlig nok, før utfordringene til barnet/ungdommen har utviklet seg til å bli så store at bekymringsmelding til barnevernet må vurderes.

Lenker til verktøy

NB! Dersom vi har mistanke om vold eller overgrep, skal vi kontakte barnevernstjenesten direkte!

Forebygging av radikalisering

Det er utarbeidet en nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme som Midt-Telemark kan benytte seg av. Veilederen gir kunnskap om hvordan en kan forebygge, oppdage, møte og følge opp voldelig ekstremisme. Den er særlig tiltenkt ansatte i offentlige tjenester, private og offentlige arbeidsgivere, samt ledere i frivillige lag og organisasjoner. Men, den er også relevant for innbyggerne ellers.

Hensikten med veilederen er at den skal gjøre det enklere for det enkelte lokalsamfunn å gi rask respons når utfordringer oppstår.

Tegn og signaler

Enkelte tegn og signaler vil opptre på ulike alderstrinn, mens andre er mer aldersuavhengige. Det finnes ingen utfyllende liste over tegn og signaler som viser at barn og unge lever i en risikosituasjon.  Her presenteres en oversikt over tegn og signaler ut fra fire hovedkategorier, som kan være hjelpemidler i prosessen med å gjøre en vurdering, eller fatte en beslutning, om det er grunn til bekymring (1, 2). Barn og unge kan også gi andre signaler enn angitt under:

Følelsesmessige uttrykk og atferd

 • Endrer atferd
 • Trekker seg tilbake
 • Innesluttet og trist
 • Fremstår engstelig eller redd
 • Går fra å være utadvendt til å bli innadvendt
 • Har utagerende atferd
 • Har seksualisert atferd
 • Fremstår som ukritisk overfor fremmede
 • Har destruktiv eller grenseoverskridende atferd eller risikoatferd på nett
 • Forsinket eller går tilbake i utvikling (språk og motorisk)    

Fysiske tegn og signaler

 • Mangelfull hygiene
 • Usunt eller mangelfullt kosthold
 • Smerter både lokalisert og mer uspesifisert
 • Vondt i hodet og /eller i magen
 • Vedvarende symptomer som kvalme, svimmelhet
 • Synlige tegn som blåmerker/skader
 • Selvskading    

Psykososiale forhold     

 • Vansker i relasjon til andre
 • Konsentrasjonsvansker
 • Forsinket utvikling og/eller retardert utvikling
 • Utsatt for mobbing

Relasjon/samspill mellom foreldre og barn og trekk ved foreldre   

 • Mangel på engasjement eller høyt konfliktnivå i samspill mellom barn og foreldre
 • Foreldre tillegger barnet negative hensikter og egenskaper
 • Foreldre viser negativitet eller fiendtlighet overfor barnet
 • Foreldre har gjentatte økonomiske disponeringsproblemer
 • Foreldre har en ustabil livs- eller bosituasjon, store helseplager eller rusmiddelproblemer
 • Foreldre gir uttrykk for bekymring for barnet
 • Foreldre møter ikke opp til samtaler etc.
 • Foreldre følger ikke opp avtaler
 • Barna mangler utstyr, klær etc. over tid
 • Barn utsettes for negativ sosial kontroll

Barn som pårørende

Familielivet består av store og små hendelser som kan gjøre barn til pårørende på ulike måter. Noen barn opplever at det skjer noe akutt med mamma, pappa eller søsken – en eller flere ganger i løpet av oppveksten. For andre er det å være pårørende en del av hverdagen.

Det er vanligst å tenke på barn som pårørende når foreldre eller søsken er syke, som følge av psykisk sykdom, fysisk sykdom eller en skade. Men, det finnes også mange andre årsaker til at barn opplever at hverdagen blir vanskelig og de kan kalles pårørende. Det er for eksempel mange barn i Norge som opplever at foreldre misbruker alkohol eller andre rusmidler. Barn er også pårørende når noen av de nærmeste dør. Andre barn opplever belastninger i hverdagen ved samlivsbrudd, eller når foreldrene er fattige. Flere barn enn vi tror opplever også å være vitne til vold i familien. Noen har også en forelder som sitter i fengsel.

De fleste barn som er pårørende blir godt ivaretatt og klarer seg bra. Likevel er det noen som kan utvikle egne problemer. Dette er problemer som kan melde seg i oppveksten, eller de kan bli synlige når barna blir voksne. Det å være pårørende kan bidra til at barn opplever angst, depresjoner, atferdsvansker, konsentrasjonsvansker eller frafall fra skole og utdanning.

Ingen kan med sikkerhet si at et barn vil utvikle egne problem, men vi vet at det å være pårørende kan føre til vansker. Vi vet også at dersom barn blir utsatt for flere belastninger samtidig, så øker det sannsynligheten for at barnet utvikler egne problemer.

Det er ikke alltid like enkelt å vite om ens eget barn er pårørende. Alle er vi ulike, og alle barn og familier er unike. Disse tre spørsmålene kan kanskje hjelpe deg med å finne ut av om dine barn kan regnes som pårørende:

 1. Hvilken relasjon har barnet til den det gjelder? Gjelder det nær eller fjern familie? Har de mye kontakt? Gjelder det noen som betyr mye for barnet?
 2. Hvordan er barnet påvirket av det som skjer? Har barnet sett eller opplevd noe? Endres de vanlige rutinene? Har hverdagen endret seg?
 3. Hvilke belastninger er barnet utsatt for? Har barnet opplevd noe du tror kan være vanskelig? Har barnet vist reaksjoner du tror handler om å være pårørende?

Dersom det er vanskelig å svare på spørsmålene, kan det være nyttig å tenke på hva barnet selv ville svart. Noen ganger får du først svar når du spør barnet.

Klikk på knappene nedenfor for å besøke nettsider som har viktig informasjon om barn som pårørende.